Verneplan for vassdrag Gammel arv og nye muligheter Sylvia Smith-Meyer Senioringenir NVE, Skred og vassdragsavdelingen Vedtatt av Stortinget i 1973 vereneplan for vassdrag Nedbrfeltet er 42 km2 og blei verna i Verneplan IV for vassdrag. Dette vil seie at vassdraget er utan srlege tekniske inngrep, og det er av ein slik storleik at I 1973 kom den frste verneplan for vassdrag. 93 vassdrag ble varig vernet mot kraftutbygging 28. Nov 2009. Mrebenken p Stortinget har gtt til frontalangrep p Verneplan for vassdrag. De har gtt ls p den, der hvor den er som aller sterkest; 15. Feb 2017. Verneplan for vassdrag I-IV msupplering, 1973-2005. 389 vassdrag eller deler av vassdrag. Variasjon i type vassdrag og type 6. Sep 2002. 81 vassdrag har vrt vurdert. 63 foresls tatt inn i verneplanen, mens tte vassdrag ikke er foresltt vernet. Ett vassdrag foresls delvis vernet 12. Mai 2000. Verneplan for vassdrag i fare. I Hattebergvassdraget planlegges en utbygging av Muradalen kraftverk. Utbyggerne kaller prosjektet for en Verneplan for vassdrag er en verneplan hvor det er lagt vekt p ta vare p et representativt utsnitt av norsk vassdragsnatur. I et vassdrag som er vernet kan det 75 2003-2004 om supplering av Verneplan for vassdrag. Innsamlingen av eksisterende informasjon om verneverdier i verna vassdrag har tatt utgangspunkt i Vassdraget nord for Rjukanfossen ble vernet gjennom Verneplan IV for vassdrag. I supplering av Verneplan for vassdrag i 2005 ble vernet utvidet ned til Regjeringens forslag til Verneplan for vassdrag-avsluttande supplering, er vedtatt-Vefsnavassdraget og Tovdalsvassdraget nedenfor Heresfossfjorden tas inn 13. Des 2017. Verneplan for vassdrag, vassdragsvern, arbeidet for vern av vassdrag mot kraftutbygging, en av de hyest prioriterte saker i natur-og Grevsjelva er vernet gjennom verneplan for vassdrag Verneplan 1 i 1973, Oversikt over varig vernete vassdrag nedbrfeltene skravert p denne delen av Saudavassdragene, Sokndalsvassdraget og Bjerkreimsvassdraget m med i verneplan V for vassdrag, mener Naturvernforbundet i Rogaland-N m vi f Tittel. Konsekvensutredning for fagtemaene Akvatisk milj og Verneplan for vassdrag og Nasjonale laksevassdrag ifbm. Bygging av Reinoks kraftverk og Disse retningslinjene gjelder vernede vassdrag, som er de vassdrag eller deler 6. April 1973, om Verneplan I for vassdrag, ; 30. Oktober 1980, om Verneplan II 20. Jun 2014. Dato for utskrift: 01. Desember 2011. 1: 40000. Verneplan vassdrag vassdrag vernet i henhold til verneplan for vassdrag. Verneplan for vassdrag Raumas sideelv Istra ble vernet i 1986, mens resten av Rauma kom med i verneplanen i 1993. Vassdraget har store naturfaglige verdier. Den ville naturen, den 1992: Verneplan for vassdrag IV. 1992: SFT: Klassifisering av miljkvalitet i vann. 1997: SFTDN: Miljml for vannforekomstene. 2007: Vannforskriften trer i kraft Stortingets vedtak av St. Prp 53. Stortinget vedtek at flgjande vassdrag vert tatt inn i. Verneplan for vassdrag i det omfang som er framstilt i proposisjonen: vereneplan for vassdrag vereneplan for vassdrag Vassdragene i Rogaland. Strstedelen av vassdraget ligger i Bjerkreim kommune, men nr ogs inn i. Verneplan for vassdrag er en verneplan hvor det er lagt.